За проекта

В ежедневието си често използваме думата „инвалид”, без да се замислим колко обидна е всъщност тя за хората с увреждания. Буквално преведена, думата означава „някой, който не съществува, не е легитимен”. Може би затова не ги забелязваме – големи групи от хора със здравословни проблеми остават невидими за нас, подложени на социална и културна изолация. Особено тежка и неприемлива е тя за децата със специални образователни потребности, които още в началото на житейския си път са поставени в ограничена и непълноценна ситуация, лишени от възможността да общуват активно със своите връстници, да се развиват и изявяват като личности.

Социален проект „ЩЪРКЕЛИТЕ” е свързан с пълноценната социализация и повишаване качеството на живот на децата със специални образователни потребности чрез интерактивно образование, стимулиране и изява на творческия им потенциал. Всички дейности в него са фокусирани върху създаване на ефективен модел за социално и културно взаимодействие, базирано на концепцията „деца помагат на деца”. Проектът има за цел да изгради среда, в която децата „в норма” и децата с образователни потребности ще развиват заедно своите творчески заложби, без да бъдат разделяни. Целта му е свързана с повишаването на личната и творческа компетенция на участниците, както и промяна на социалните нагласи спрямо децата със здравословни проблеми, които често се възприемат като бреме, а не като ценни и уникални личности. Това може да се осъществи чрез дълбокото познаване на тези деца, които в много голяма степен живеят изолирани и в затворени общности. За излизането им от анонимност ще помогнат детското онлайн списание „Щъркел” и публичните изяви на техния талант в кукления театър и артпродукцията, която ще произведат в школите.