Социални дейности - обучение със Силвета Папазян

На 21.11.2015 г. се проведе първото обучение на студентите в Социален проект „Щъркелите”. Лектор бе Силвета Гарабед Папазян, магистър по културология и Социални дейности, специалист по индивидуално и фамилно консултиране на деца и семейства в риск, кризисна интервенция, обща и детска психология, работа с рискови групи, в това число лица, употребяващи наркотици, деца с увреждания, деца на улицата, бежанци и др.


Бяха разгледани социалните услуги в България, нормативните рамки, актуалните политики, както и иновативните подходи в социалната работа у нас и в Европа. Специален акцент бе поставено върху децата и процеса на тяхното възпитание и образование, сигурност и здраве, стабилна жизнена среда и придобиването на социални умения за общуване.

Основополагаща роля в този процес играе семейството като обгрижваща и подкрепяща среда, в която детето се изгражда като личност и придобива първите си социални умения, общувайки с близките си, приятели и съседи. Именно в семейна среда още от най-ранна детска възраст би следвало да се стимулират неговите творчески изяви и влечението му към изкуство и спорт.

Имайки предвид социалният характер на проекта „Щъркелите”, Силвета Папазян засегна темата за националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България” и начините, по които тя се реализира – това е една от актуалните български политики за прилагане на нов подход и реформа, свързана с преход от един тип грижа – институционален (специализирана институция, дом) към мрежа от социални услуги в общността.

През 2009 г. в България функционират 25 специализирани институции (домове за деца с увреждания, лишени от родителска грижа и домове за медико-социални грижи) с 1400 деца. В момента те са 11, с около 60 деца и младежи. Планира се до края на 2015 година да бъдат закрити всички домове. По данни на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), 718 деца са поети от услугата „приемна грижа”.


Деинституционализацията има за цел да създаде условия за социално включване, гарантиране правата на децата и подобряване на тяхното здраве, осигурявайки им дом, равен достъп до качествено образование и премахване на всякакви форми на насилие срещу тях. В новите Центрове за настаняване от семеен тип се прилага индивидуалния подход към всяко дете, съобразен с неговите конкретни нужди.


Силвета Папазян се спря на видовете социални услуги и разясни какво представляват центровете за временно настаняване, преходните, наблюдаваните и защитените жилища за хора с увреждания, кризисните центрове и тези за обществена подкрепа. Посоката е в изграждане на умения за самостоятелен живот у хората с увреждания, които до този момент изцяло са разчитали на чужда помощ.

Обучението завърши с практическа работа, където студентите имаха възможност да изразят своето лично мнение и да дискутират по различни социални проблеми.

Момент от обучението