Животът на един щъркел

 ОУ „Гео Милев“, с. Белозем,  Детско онлайн списание „Щъркел“, Кметство Белозем, Католическа църква „Свети Франциск от Асизи“, с. Белозем и

Федерация на природозащитни сдружения  „Зелени Балкани“

с подкрепата на община Раковски

 

 обявяват

 

Международен конкурс за  рисунка

на тема:

 Животът на един щъркел

 

Регламент

 

В  конкурса могат да участват ученици от 6 до 15 годишна възраст.

Провежда се в две възрастови групи:

Първа група: от 6 до 9 години

Втора група: от 10 до 15 години


Критерии за рисунката:

-        Формат А3

-        Може да се използва  различна изобразителна техника 

Краен срок за получаване на творбите: 1 май 2019 г. (важи датата на пощенското клеймо)

Награди: По три награди в двете възрастови категории (I , II  и   III място)

Специално участие на двама от победителите във фестивала на Белия щъркел в с. Белозем,  който традиционно се провежда през месец май всяка година.

Най-добрите рисунки ще бъдат представени на изложба по време на фестивала.

Награда за всички участници – публикация на изпратените рисунки в сп. „Щъркел” и представяне на авторите.

Отчитането на конкурса ще бъде оповестено на 18 май 2019 г. по време на Фестивала на Белия щъркел в с. Белозем и в сайта на Детското онлайн списание „Щъркел”.

Всеки участник трябва да попълни и изпрати следните материали:

Апликационна форма (word) - попълнена в Times New Roman, 12, и 5 снимки на участника (jpg. или png.), необходими за представянето му в конкурса: да се изпратят на следния имейл: newspaperstroks@gmail.com

Апликационната форма да се изтегли от тук: (word) - http://blog.storks.biz/wp-content/uploads/2019/02/01-Апликационна-форма.docx

Декларация за съгласие на родителите (pdf.): да се разпечата, попълни, подпише, сканира и изпрати на следните имейли: soubelozem@abv.bg и newspaperstroks@gmail.com

Декларация за съгласие на родителите да се изтегли от тук: http://blog.storks.biz/wp-content/uploads/2019/02/02-Декларация-за-съгласие-родители.docx

Оригиналните рисунки да се изпращат по пощата на адрес: 4130 с. Белозем, обл. Пловдив, ул. „Родопи” № 40, ОУ „Гео Милев”, за конкурса: „Животът на един щъркел“.

Снимка на рисунката в jpg. или png. формат, с отлично качество да се изпрати на имейла на сп. „Щъркел“ за публикация: newspaperstroks@gmail.com

За контакт и повече информация:

ОУ ”Гео Милев”, с. Белозем, Диана Генова, тел.: 0894674806

Онлайн списание „Щъркел”, Маргарита Друмева, тел.: 0877857733

http://blog.storks.biz/wp-content/uploads/2019/02/2019-г.-banner-EN.png


Primary and Lower Secondary School “Geo Milev”, village of Belozem, Kids Magazine “Stork”, Town Hall Belozem, Catholic Church “Saint Francis of Assisi”, village of Belozem and Federation of Nature Conservation NGOs “Green Balkans”

 

  announce

  

International competition

 The Life of a Stork

 

REGULATIONS

 

Students, participating in the competition should be between 6 and 15 years old.

The students will be divided into 2 age groups:

Group 1: from 6 to 9 years old

Group 2: from 10 to 15 years old

Criteria for the painting:

-         paper size: A3

-        Different art mediums are allowed. 

Deadline: 1-st of May 2019. (postmark date)

Awards: First, second and third place in both age groups receive a reward. Two of the winners will participate in The White Stork Festival, which usually takes place in May.

The best paintings will be displayed at The Festival.

All of the paintings will be published in the magazine “Stork”.

After the jury evaluation, the winners will be announced on 18th of May 2019 during The White Stork Festival in the village of Belozem. It will be also published on the website of the kid’s online magazine “Stork”.

All of the participants need to send the following documents:

Application form (word) - format: Times New Roman, 12, and 5 photos of the participant (jpg. or png.), necessary for his presentation in the competition - It should be send to the following email:  newspaperstroks@gmail.com.

Download the Application form here:  http://blog.storks.biz/wp-content/uploads/2019/02/01-Application-Form-.docx

Parent agreement contract (pdf): print, fill in, sign, scan and send to: soubelozem@abv.bg and newspaperstroks@gmail.com

Download parent agreement contract here: http://blog.storks.biz/wp-content/uploads/2019/02/02-Parent-Agreement-Contract-.docx

The original paintings should be sent by post to the following address: Bulgaria, Plovdiv, 4130 village Belozem, street “Rodopi” № 40, Primary and Lower Secondary School “Geo Milev”

Photography of picture in jpg. or png. format, of excellent quality to be sent to the magazine Stork's e-mail for publication: newspaperstroks@gmail.com


Contacts:

Primary and Lower Secondary School “Geo Milev”, the village of Belozem - Diana Genova, phone: +359894674806

Online magazine “Stork” - Margarita Drumeva, phone: +359877857733